زبان:
ماموریت

ماموریت

رسالت ما برنامه ریزی دقیق درجهت تامین به موقع و بهبود مستمر درروشهای تامین ونظارت برمطلوبیت کیفی مواد اولیه مورد نیاز همراه با توجیه پذیری اقتصادی مبتنی بر اصول علمی و رایج تجارت بین الملل و درنهایت رسیدن به رضایتمندی مشتری می‌باشد