زبان:
محصولات

محصولات

ما با اتکا بر تجربیات پیشین و تلحیل بازار مصرف، در چهار دسته افدام به تامین محصولات از کشورهای محتلف نموده ایم که عبارتند از

1- پلاستیک

2- غلات

3- ورق آهن

4- لاستیک