زبان:
روغن زیتون

روغن زیتون

روغن زیتون تصفیه نشده: که به دو صورت

الف) روغن زیتون فرابکر

ب) روغن زیتون بکر