زبان:
مغز ران

مغز ران

از دیگر واردات این شرکت گوشت سرد می باشد