زبان:
لاستیک و تایر

لاستیک و تایر

انواع تایر و تایر سنگین و لاستیک و لاستیک سنگین و خودروهای باری و صنعتی

لاستیک های سنگین و باری با بار و فشار بیشتر از آنچه برای نسخه استاندارد با اندازه خاص پیش بینی شده است سازگار هستند. این تایرها دارای طراحی‌ای هستند که تایر در حین استفاده ظرفیت بار بالاتر از حد استاندارد داشته باشد.

تایر خودرو کار
لاستیک ماشین سنگین
تایر ماشین سنگین
تایر باری
لاستیک باری