زبان:
ضمانت نامه تایر و تیوپ (گارانتی)

ضمانت نامه تایر و تیوپ (گارانتی)

برگه ضمانت نامه (گارانتی) و شرایط ضمانت و موارد عدم شمول ضمانت تایر و تیوپ شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد

کارت گارانتی / برگه گارانتی / برگه ضمانت نامه

شرایط ضمانت تایر و تیوپ شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد :

1- کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه IRANGS.IR رعایت می گردد.
2- تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت 5 سال توسط شرکت ضمانت می گردند.
3- تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت 3 سال توسط شرکت ضمانت می گردند.
4- جهت جبران خسارت محصوالت آسیب دیده با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تایید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر/تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی، پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارت یا تعویض اقدام خواهد شد.

مواردی که شامل ضمانت نمی‌گردد :

تصاویر ضمانت نامه و شرایط ضمانت نامه تایر و تیوپ شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد

شرایط ضمانت و موارد عدم شمول ضمانت تایر و تیوپ / شرایط گارانتی